عنوان اسلاید
زمانی كه ما همواره در پیرامون خود افراد مشخصی را ببینیم احساس می كنیم كه آنها بخشی از زندگی ما هستند و چون بخشی از زندگی ما می شوند سرانجام تصمیم می گیرند كه زندگی ما را تغییر دهند و اگر آن گونه كه آنها آرزو دارند نباشیم از ما ناخشنود می شوند. پائولو کوئی --

Demo:‎ Event 1

Submitted by admin on یکشنبه, ۰۱/۳۱/۱۳۹۹ - ۲۳:۵۰
Event date/time

This is example of event with a registration form that sends an email confirmation and an email reminder 1 day before the event.‎

Maximum number of registrants
۵ people